۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

تحقیق گور های دسته جمعی

روز گذشته محترم یارمند رئیس مبارزه با جرایم جنگی وزارت داخله برای تحقیقات روی گورهای دسته جمعی وارد بامیان گردید.
وی ابتدا از گورهای دسته جمعی منطقه قره خوال قریه کوی کینک یکاولنگ دیدن کرد.

تیم همراه اش در این سفر منطقه را تثبیت کرده و عکس هایی گرفتند،  هفت جمجمه از نزدیکی پسته سید لم لم ( یکی از قومندانان جهادی ابتدای انقلاب) توسط دستگاههای راهسازی شرکت سرک سازی کوریایی کشف گردیده بود.

این تیم امروز تحقیات خود را در گورهای کشف شده در شهر جدید بامیان ادامه دادند و بعدا" تحقیقاتی را به هدف شناسایی مقتولین انجام خواهد داد
از مقتولین تاکنون هیچ سرنخ یا نشانی بدست نیامده است.

هیچ نظری موجود نیست: