۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

انجینر پشتون

روز پنج شنبه انجینر پشتون وزیر انکشاف شهری همراه هیئتی مسلکی به بامیان آمدند.
خبرهای این این رویداد را برادر عزیزم موسی محمدی و دوست گرامی ام جواد مشعل پوشش داده اند.

انجینر پشتون دو سال پیش در کنفرانس انکشافی بامیان دیده بودم، به مهمانان آن کنفرانس پیشنهاد می کرد که دفعه دیگر که به بامیان می آیند با دستان پر بیایند، نشود که مردم شما را مسخره کنند که بازهم آمدی؟
او در کنفرانس انکشافی پارسال نیامده بود.

خدا کند که انجینر پشتون امسال با دستان پر آمده باشد و مصداق این سخن مردم بامیان نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: