۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

در ادامه پست قبلی

خبر تازه راجع به قضیه روز پنج شنبه، طرفین دعوای شان را دیروز با میانجیگری حل کرده اند و شاکی نیز شکایت اش را پس گرفته است، بدون رضایت شاکی، نهاد مدافع حقوق بشر نیز نمی تواند پیگیری کند.

فکر می کنم، قضیه به خوبی مدیریت شده و فرجام خوبی داشت، این قضیه درس های زیادی به خیلی ها داد.

هیچ نظری موجود نیست: