۱۳۸۷ دی ۷, شنبه

بامیان در هفته اول جدی

چله و زمستان بدون کدام حادثه ای شروع شد.

80 تن از کارمندان دولتی کورس شش ماهه مدیریت را ختم کردند، این اولین دوره آموزشی از این نوع بود در بامیان و قومندانی هم کورس ارتقای ظرفیت را برای پرسونل خویش برای اولین بار برگزار کرد.

سرک داخل بازار هم کار آسفالت اش ختم شده است، شاید در همین روزها طی محفلی به طور رسمی افتتاح گردد.

از ده هزار تن گندم مورد نیاز مردم در زمستان کمتر از نیمی از آن به بامیان رسیده است.

نوعی مرض مخصوص دامی در ولسوالی یکاولنگ شایع پیدا کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: