۱۳۸۸ فروردین ۲۳, یکشنبه

زنان نان آور

پرداخت نفقه از سوی شوهر، حقی است که زن در ازای بردگی اش بدست می آورد، این عمده استدلال شیخ آصف و هواداران اش است.

به برکت تحولات جدید و توجه جامعه جهانی به حق و حقوق زنان بازار کار با معاش دالری برای زنان در بامیان خوب می باشد و مردم سنتی و بومی مطابق فتوای حاج آقا به زنانشان اجازه کار نمی دهند و این پست ها را اکثرا" زنان و دخترانی که یا از ایران آمده یا از دیگر شهرها آمده اند تصرف کرده اند، مردان زیادی را می شناسم که به کار خانه داری و بچه داری مشغول اند و زنانشان سر وظیفه اند و تأمین معیشت می کنند.

این مردان خانه نشین، خیلی منت سر زنانشان دارند که اجازه داه اند، آنها کار کنند، در عوض مالک تمام عایدات زنان شان می باشند و زن بیچاره از عاید خویش نیز نمی تواند حتی ضروری ترین نیازهای خود را برآورده کند و حق هیچ گونه اعتراضی نمی تواند داشته باشد، زیرا قانون و شریعت این اجازه را به او نداده است.هیچ نظری موجود نیست: