۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

حمایت از معرفت

فشار برای تعدیل در قانون احوال شخصیه یک خواست و یک حق مدنی است، تحت عنوان دادخواهی و هدفی است برای مبارزین آن که به هر حال راه خود را طی خواهد کرد اما حمله بر مکتب معرفت، حاشیه ای بود که اینک به اصل تبدیل شده است.

بد خواهان و شب پرستان، گویا مدتهاست نقشه حمله بر این کانون آگاهی و معرفت در سر داشته اند و اینک موقع را مناسب دانسته اند و ترکتازی می کنند.

معرفت کانون آگاهی، انسان شناسی، تعلیم دیموکراسی و حقوق بشر است و حمله بر معرفت، حمله به شعور، آگاهی، دیموکراسی، انسان و انسانیت و حقوق بشر می باشد، دشمنان این ارزشها اینک هدف را خوب تشخیص کرده اند، آنان با بوق و کرنا و دستگاههای تبلیغی و تحجری خویش بنام تمدن نتوانستند به منطق معرفت پاسخ دهند و آسان ترین راه تخریب و حمله را در پیش گرفته اند، اینک مسئولیت آحاد ملت آگاه و متعهد است که با حمایت خویش نگذارند که معرفت تنها بماند.

باید ارزشها را پاس داشت و حمایت کرد.

هیچ نظری موجود نیست: