۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

خشکسالی، کوچ و ...

خشکسالی امسال در هزارستان جدی است، امری که توسط حکومت جدی گرفته نشده است، این گزارش را بخوانید، برای تکرار صدای مردم هرکاری که می توانید انجام دهید.

این خبر و این یکی خبر را هم صرف جهت اطلاع بخوانید، البته خودم زیاد جدی نمی گیرم این ها بیشتر بلوف است و پروژه است تا واقعیت!

هیچ نظری موجود نیست: