۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

خواست مردم از رادیو

خبرنگاران رفتند بازار و توقع مردم را از رادیوی محلی پرسیدند، جواب ها تکان دهنده بود.

یک هوتل چی: والی جلسه داشت، ... چه مشکل مرا حل می کند؟ شما باید عملکرد دولت را باید نقد کنید تا متوجه اشتباهاتشان شوند، در بیان حقایق از کسی نترسید.

فروشنده گاو: چند روز است که نوعی مرض حیوانی به گاوهای ما بسیار ضرر زده است، درباره تداوی یا وقایع آن بگویید.

- از برنامه های محلی خوشم می آید، برنامه های رادیوی شما بیشتر کاپی دیگر رادیو هاست.

یک پیرمرد: رادیو ها بیشتر به خبرهای انفجار و جنگ اولویت می دهند تا بازسازی، باید بعد از خبر جنگ، آنرا تحلیل کنید، ضررهایش را بگویید و فایده های صلح و بازسازی را.

- شنیدن مشکلات دیگران از رادیو باعث تسلی ام می شود.

- بیشتر برنامه های مذهبی، احکام دین نشر کنید.

-یک جوالی: درباره قیمتی، گرانی، فقر و حیف و میل کمک های جهانی برنامه بسازید.

هیچ نظری موجود نیست: