۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

اذعان کاآیدی

کاآیدی ( نماینده بان کی مون- سرمنشی ملل متحد در افغانستان) امروز مهمان بامیانی ها بود، او در جمع روسای ادارات بامیان و دایکندی اذعان کرد که دایکندی و بامیان ولایات آرام اند اما به حاشیه رانده شده اند، کار نشده، امکانات زیادی دارد برای انکشاف، صلح یکی از آنهاست.

او گفت: نتایج کنفرانس انکشاف اقتصادی و اجتماعی بامیان که سه هفته پیش در کابل برگزار گردیده بود را تعقیب می کند و بدین منظور سراغ وزارت خانه ها خواهد رفت.

او عقیده دارد که بین ولایات آرام و ناآرام فرق زیادی وجود دارد، او افزود که باید در مناطقی که صلح و امنیت وجود دارد بودجه زیادی مصرف شود، بازسازی متوازن و متساوی باشد.

بارها هزارها داد می زدند که بازسازی، انکشاف و تقسیم بودجه متوازن نیست، تبعیض و تعصب در حق ما صورت می گیرد و بارها مقامات حتی کرزی به این مسئله اذعان کرده، سری تکان داده اند و چوق چوق کرده و رفته اند، اما ما ماندیم و هزاره جات ماقبل تاریخ، اما اینبار عالی ترین مقام سازمان ملل در افغانستان با ما هم صداست، خدا کند که این صدا را کسی بشنود.

اما من خوش بین نیستم و می گویم اگر بان کی مون یا بوش ببخشید اوباما هم بیاید بامیان و اذعان کنند و سری تکان دهند فرقی به حال ما نخواهد کرد، دلیل اش سفر بانوی اول ایالات متحده به بامیان بود که فقط آسفالت دو کیلومتر سرک را وعده داد!

اما خودمانیم، یک کمی مشکل از خود ما هم هست، ظرفتیت نداریم! قومندان صاحب، یا پسر (دختر) خاله، عمه یا کاکای رهبر صاحب حالا آمده وکیل، رئیس، مدیر و آمر شده او از انکشاف، جذب بودجه انکشافی و ...چی می فهمد، دلیلش خواسته امروز ریحانه آزاد معاون شورای ولایتی دایکندی است که از کاآیدی خواست ترانسپورت هوایی یوناما را برای رئیس صاحب ها مجانی کند!!

این سئوال باقی می ماند که کی بامیان و دایکندی را به حاشیه رانده و کی ها نمی خواهد به بامیان توجه شود، فکر می کنم که جواب این سئوال را هم کاآیدی می داند اما این کی و کیها در بامیان منافع ندارند و به صدای هزاره ها که از هر گلویی که بیرون بیاید توجه نخواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: