۱۳۸۷ آبان ۲۳, پنجشنبه

اندر فواید برقع

روزی دو نفر از دوستان درباره برقع بحث می کردند، یکی آنرا مانع دسترسی زنان به حقوق شان می دانستند، دیگری از وجود آن دفاع می کرد البته بیشتر بخاطر امنیت زنان از نگاه شیطانی و ...

واقعه روز گذشته کندهار و اسید پاشی بر روی دختران دانش آموز، سبب شد که هشت دختر صدمه بیند و راهی شفا خانه گردند و حال دو تایشان خراب گزارش شده بر مبنای همین گزارشات اگر آنان برقع نداشتند، میزان صدمات بسیار جدی تر می بود.

باز هم بگویید که برقع بد است!

هیچ نظری موجود نیست: