۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه

نوروز در کارته سخی-1

روز اول نوروز و کارته سخی برایم خاطرات دوران خردسالی را زنده می کرد و بدین ترتیب مانند هزاران انسان دیگر رهسپار کارته سخی شدم.

بوی بولانی، کباب کرایی، منتو همراه سروصدای کاسب کاران، لباس های نو کودکان و رقص و پایکوبی جوانان روح و روان به شدت افسرده جامعه افغانی را اندکی آرام می کند اما کارته سخی مکانی مذهبی و قبرستان است شاید جای مناسبی برای تفریح و سیاحت نباشد، اما در این کشور که همه چیز اش رنگ و بوی مذهبی دارد این کارها جنبی است و شاید هم به تعبیر آقایون بدعت!

قرقرک

نیشکر

هیچ نظری موجود نیست: