۱۳۸۷ اسفند ۱۸, یکشنبه

نمایش توانمندی زنان

هشت مارچ فرصتی بود برای نمایش توانمندی زنان

در بخش امنیت
جنرال صاحب ناصب ناهید با افراد گروهش با اقتدار ظاهر شد و به مردان خشونت گر اعلام کرد اگر دست از خشونت بالای زنان برندارند با او طرف خواهند بود.در بخش اقتصاد
فدراسیون و انجمن زنان تجارت پیشه صنایع دستی زنان را به نمایش گذاشته بود

در بخش صحت
شاگردان مکتب قابلگی اجتماع عزم شان را برای نجات جان مادران به نمایش گذاشتند

در بخش اجتماع
مادران فداکار و نمونه که علی رغم فشار اقتصادی مشوق دخترانشان در مکتب بوده اند از دست اولین والی زن تحفه دریافت کردند
در بخش معارف
و شاگردان ممتاز مکاتب نیز از دست رئیس معارف لوح سپاس دریافت کردند

هیچ نظری موجود نیست: