۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

امان از محکمه

اگر کسی حق کسی را ضایع کند، مراجعه می کنیم به محکمه اگر محکمه حق مان را ضایع کرد، چی کار باید کرد؟
شورای ولایتی بامیان امروز احتجاجی را بر علیه فساد، کم کاری و عدم پاسخگویی به خواست نمایندگان مردم در محکمه راه اندازی کرد.

آنان عرض خود را در جمع حدود 50 نماینده مردم در مسجد رهبر شهید ابراز داشتند، از آنها طالب مشوره بودند.
آنان از محکمه هم در خواست کرده بودند که در این جلسه شرکت نمایند اما آنها نیامدند.

مردم حرف یک طرف را شنیدند، شکایت ها از قاضی صاحب ها و رشوه و ... زیاد بود و طبعا" شعار ها علیه قاضی و محکمه و ...

اصل حرف روی احضاریه بود که محکمه به بابه محسنی یک تن از اعضای شورای ولایتی و شورای علما صادر کرده بود، بابه محسنی در مصاحبه خود با نشریه محلی اندیشه محکمه را به فساد متهم کرده بود و محکمه هم خواهان اثبات این حرف بود.

اما به نظر من چند نکته را باید در نظر داشت.
اول اینکه نفس مراجعه به مردم خوب است و باید مقامات (هرچند محکمه و هرچند مستقل ) هم بپذیرند که مردم حق دارند از کارکرد آنها مطلع شوند.
دوم، هیچ مقامی حق ندارد نشریه یا نویسنده یا کسی که مصاحبه کرده را احضار کند، این نقض صریح حق آزادی بیان است، راه درست اش نوشتن جوابیه به نشریه یا شکایت به کمیسیون شکایات مطبوعاتی است.

سوم، شورای ولایتی نباید تنها در جایی که کم آورد به مردم مراجعه کند و تحریک احساسات نماید، بلکه همواره باید با مردم باشد.
چهارم، امکان دارد که علما عمل محکمه را در حل دعاوی به ضرر حل به روش عرفی و توسط علما قلمداد کرده باشد و با این بهانه ها مردم را هم با خود یکجا کند.

هیچ نظری موجود نیست: