۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

باز این چه شورش است


شهر بامیان سیاه پوش است، روزها و شب ها صدای منابر و تکیه خانه ها بلند است، اما نگرانی هایی هم هست که علما در منبر چی می گویند.

شورای علما و ولایت قطعنامه ای را تصویب کرده اند و از علما خواستند که در منابر وحدت ملی، امنیت ملی و مصالح جامعه را در نظر داشته باشند، حقوق بشر را ترویج کنند، درباره حقوق زنان، منع ازداوج اجباری، گله، سربدل، ازدواج اطفال و خشونت با زنان و اطفال گپ بزنند.

دوستی گفت که دیروز تکیه داران محله زرگران مردم آنجا را مجبور کرده اند که هر خانه 2000 افغانی نذر باید بدهند.
دوستی دیگر می گفت که برخی آخوند های منبر رو که جزء علما هم به شمار نمی آید از حقوق زنان و حقوق بشر، دیموکراسی، اینترنت تبلیغ بد می کنند، آنها از محرم تجارت درست می کنند.

براستی فلسفه محرم چیست؟ شرکت در چنین محافلی ثواب دارد یا عقاب؟

هیچ نظری موجود نیست: