۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

برف کوچ و یک قربانی

دوستی مورد اعتماد گفت: هفته گذشته برف کوچ در یکاولنگ یک قربانی گرفت. وی افزود دو نفر از اهالی قریه سرقول یکاولنگ می خواستند که به مرکز ولسوالی برای دریافت کمک کود شیمیایی بروند که برف کوچ آنها را غافلگیر کرده و یکی شان را کشته است.

تعجب ام از این است که مردمان این سرزمین با اینگونه حوادث آشنایی دارند چرا غافلگیر شده اند؟

هیچ نظری موجود نیست: