۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

شادی برای رئیس جمهور

دیشب طلوع همانند صدها شبکه دیگر جهانی مراسم تحلیف اوباما را بطور زنده نشان داد، در میان اونهمه هیاهو و تبلیغات مطبوعاتی برای من حضور بیش از دو ملیون انسان با نژاد، رنگ پوست، دین و ... مختلف را که در سرمای منفی ده درجه واشنگتن گرد هم آمده بودند تا برای رئیس جمهورشان شادی و سرور، رقص و پایکوبی کنند جالب بود و غبطه آن مردمان را خوردم.

ما در فرهنگمان اینگونه شادی های دسته جمعی نداریم، ما به رئیس جمهورمان تا می توانیم فحش می دهیم، لعنت می فرستیم او را قوم پرست، فاشیست و ... خطاب می کنیم و او هم که می بیند کسی ده فکر او نیست به دامان قوم و قبیله خود پناه می برد و این چرخه تکرار می شود.


۴ نظر:

ناشناس گفت...

گویند در قلمرو پادشاهی یک بیوه زنی سه پسر خوده از اثر حمله پلنگی از دست داده بود و روزی بالای قبر انها میگریست و عابری کنجکاوی علت را جویا و بعد از بیوه زن پرسیده که چرا قلمرو را ترک نمی کند و در جواب چنین پاسخ شنیده بود که چون حکمران ان قلمرو شخص عادلی است بنا میل ندارد که ان قلمرو را ترک کند..

بنا اگر لعنتی فرستاده شده محققا به شخص ریس جمهور نبوده و نمی باشد بلکه به عدالت و توانایی وی در امور و اداره مملکتی بوده است..

که با تاسف کرزی از قوم خود میترسد و شخص که قومش به وی اعتماد نکند و یا به ابرویش لطمه بزند منطقا نمیتواند ریس جمهور موفق و مورد نظر در چشم عامه به نظر برسد..

ناشناس گفت...

برادرجان انها باید چنین کند انهامردم خوب هستند برای ملت خود هیچگاه معامله نمی کند با صداقت کارمیکند وهمینطور یک ملت مثل امریکا درست کرده اما رئیس جمهورما اینها معامله گران تاریخ هستند شما بو بینید کرزی اگر شرف میداشتی باملت افغانستان چنین خیانت رانمی کردوقت که طالبان شکست خورد وتمام جنایت کاران جنگی نیز رو بشکست بود همین کرزی معالمه کرد انها دوباردرقدرت اورد تا خودش ارام باشد کاری نکرد که خواست افغانستان بود خواست ملت این بود این جنایت کاران باید درپای میز محاکمه کشیده شود.
حالا کرزی دیده که غرب ازش روی گردان شده وفهمیده که کرزی بدرد ریاست نمی خورد وازریاست چیزی را نمی داند حالا شروع کرده باروسها معامله کند اخیر تو که بدرد این ملت نمی خوری کارنمی توانی برو کنار کسی دیگر بیاید تا کارکند با روسیه که 30 سال خون این ملت را خورد با نام کفر باروس جهاد کردی هزارها انشان کشته شد انهارا شهید گفتی حالا روس مسلمان شده که دوباره درافغانستان بیاید جواب این ملت را چی مگویی اگرازخداترس نداری اخر خجالت بکش مرده که احمق !!!

ناشناس گفت...

برادرجان انها باید چنین کند انهامردم خوب هستند برای ملت خود هیچگاه معامله نمی کند با صداقت کارمیکند وهمینطور یک ملت مثل امریکا درست کرده اما رئیس جمهورما اینها معامله گران تاریخ هستند شما بو بینید کرزی اگر شرف میداشتی باملت افغانستان چنین خیانت رانمی کردوقت که طالبان شکست خورد وتمام جنایت کاران جنگی نیز رو بشکست بود همین کرزی معالمه کرد انها دوباردرقدرت اورد تا خودش ارام باشد کاری نکرد که خواست افغانستان بود خواست ملت این بود این جنایت کاران باید درپای میز محاکمه کشیده شود.
حالا کرزی دیده که غرب ازش روی گردان شده وفهمیده که کرزی بدرد ریاست نمی خورد وازریاست چیزی را نمی داند حالا شروع کرده باروسها معامله کند اخیر تو که بدرد این ملت نمی خوری کارنمی توانی برو کنار کسی دیگر بیاید تا کارکند با روسیه که 30 سال خون این ملت را خورد با نام کفر باروس جهاد کردی هزارها انشان کشته شد انهارا شهید گفتی حالا روس مسلمان شده که دوباره درافغانستان بیاید جواب این ملت را چی مگویی اگرازخداترس نداری اخر خجالت بکش مرده که احمق !!!

ناشناس گفت...

ظاهر جان مشکل مردم ما در تحویل نگرفتن روئسا نیست !
ما یک کار خیلی مهم را یاد نداریم وانهم چیزی نیست جز همان مفهومی که قبلا به ان اشاره کرده بودی ;اگر اشتباه نکنم غربیها به ان میگویند:"ادووکیسی"
شاید معنی ان همان گرفتن حق خود از مجاری موجود قانونی باشد.
"حمید"