۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

تغییر در ساختار رهبری

دیروز از شانزدهمین سالروز شهادت استاد شهید بابه مزاری در بامیان تجلیل شد، مانند سالهای گذشته بخش اعظم آن اختصاص داشت به خواندن بیانیه های رهبر صاحب های کابل نشین.

آخرین سخنران هم سرور جوادی بود که نقدی زد بر رهبر صاحب ها!
او گفت رهبران فعلی جامعه ما- با احترام به خدمات گذشته شان- به درد امروز نمی خورند، آنها موضع منعفلانه دارند در حالی که جامعه تبعیض زده ما به موضع اعتراضی نیاز دارد، رهبر باید مغز، آنهم مغز سالم جامعه باشد، حساس باشد، اگر خاری به تن یکی از مردم فرو رود واکنش نشان دهد، در حالی که رهبران فعلی اگر تیر به تن مردم فرو روند واکنش نشان نمی دهند.

وی بار دیگر هشدار داد که ممکن است تاریخ قتل عام بار دیگر تکرار شود، امارت اسلامی باز تولید شود، باید برای آن روز آماده بود و باید در ساختار رهبری تغییر آورد، این وظیفه همه است به ویژه روشنفکران، علما و ...

۱ نظر:

asif گفت...

عز یز وطند ا رم جنا ب مالستانی
د ر جا ها یکه عو امل و مذ د و را ن رهبر ا ن نا منها د با شد کو شش میکنند که بر ا ی با د ا رها ی شان نا م کما یی کنند اما هر قد ر این کا ر ها ی تقلبی را تکر ا ر میکنند چهر ه ها ی این رهد ز د ا ن را افشا تر میکنند دیگر مر د می ما باین ها باند ا زه خس هم ارزش قا یل نمیشو ند شما لی بو ز د ابر ها کنا ر رو د تا مر د می ما د ر رو شنی رهبر شا ن را بیا بند بامید آ ن رو ز