۱۳۸۷ تیر ۳, دوشنبه

پیش به سوی صاحب خانه شدن

چند روزی است که عده ای با خوشحالی تمام گپ از صاحب شدن نمره زمین در جگره خیل، مرکز بامیان می زنند.
به قرار معلوم شاروالی بامیان چند نمره محدود در این منطقه به قیمت 5000 افغانی توزیع کرده است.

سبقت گرفتن از همدیگر، بی خبری دیگران، تشکیل پارت نزدیک در این پروسه به خوبی هویدا است.
عده ای دالر من که فعلا" کارمند موسسات هم هست، گوی سبقت را از دیگران ربوده اند، چون هم دوست و آشنا دارند هم پول، بنابر این نمرات هم مستحق آنهاست.

نیازمندان واقعی نه خبر شده اند و نه کسی به داد آنها نمی رسد، فکر نمی کنم این نمرات به زودی ساخته شود، زیرا کسانی که نمره گرفتن اند، به امید گران شدن آن در آینده و فروش آن گرفته اند، نه خانه ساختن و مسکون شدن.

در بامیان، مسئله زمین برای خانه ساختن از مشکلات جدی افراد بی خانه است، داکتر حبیبه سرابی هم بیش از دو سال است که از شهر جدید بامیان در دشت عیسی خان می گوید، اما هنوز ما شهری ندیده ایم، اندک خانه های ساخته شده در سرآسیاب، منطقه به اصطلاح مدرن بامیان به دالر کرایه داده می شود، حالا حالا ها باید مستأجر بود.

هیچ نظری موجود نیست: