۱۳۸۷ تیر ۸, شنبه

تضییع حق، حتی در ورزش

در مسابقه دوش بامیان در پشت موتر هایلکس خبرنگاران بودم در مسابقه دختران در نیمه های راه دختر خانمی حدود بیست ساله، ملبس به لباس مخصوص سایر دوندگان پیاده شد و شروع به دویدن کرد.

به او اعتراض کردیم که چرا از نیمه راه؟
او بهانه آورد که دیر رسیده به او هشدار دادیم و تهدید کردیم که از او، موقع پیاده شدن از موتر عکس گرفته ایم و نخواهیم گذاشت که حق دختران 14-15 ساله را غضب کند.

به موتر یکی از نهادهای امنیتی بامیان که در کنار ما پیشاپیش ورزشکاران می رفت، موضوع را گفتیم، آنها گفتند، عیبی ندارد، بگذار بدود؛ نگو که از موتر آنها پیاده شده، چقدر تأسف آور است، نهادی که حافظ حقوق دیگران باشد، به حقوق اطفال هم رحم نمی کند!!

موضوع را همراه دیگر همکاران مطرح کردم و تعهد کردیم که نگذاریم، چنین بی عدالتی آشکاری رخ دهد و موفق هم شدیم، او شرمنده شد و آهسته دوید و حایز هیچ مقام هم نشد.

هیچ نظری موجود نیست: