۱۳۸۷ مرداد ۱۳, یکشنبه

خسارات جنگ بهسود

بر اساس پرسش من و همکارانم از مسئولین ولسوالی حصه اول، دوم بهسود، هیئت های تثبیت خسارت، شوراهای ولسوالی ها و کارمندان اجتماعی، نمایندگان کوچی ها، خسارات چنین اعلام می گردد.
1- 23 کشته از ده نشینان و 30 کشته از کوچی ها.
2- 9 زخمی از ده نشینان و 40 زخمی از کوچی ها.
3- تعطیلی 35 مکتب و عدم دسترسی 8260 طفل از تعلیم و تربیه.
4-تعطیلی 4 کلینک و غارت اثباب و وسایل آنها و کشته شدن یک پرستار ( داکتر محمد علی - کلینیک تیزک )
5-بی جا شدن 5000 فامیل.
6- حریق شدن 125 خانه مسکونی.

هیچ نظری موجود نیست: