۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه

سنگ روی سنگ

خبر: جنرال خدایداد وزیر مبارزه با مواد مخدر، امروز سنگ تهداب لیلیه ذکور دانشگاه بامیان را به زمین گذاشت.
وی گفت بخاطری که بامیان عاری از کشت کوکنار است سال گذشته یک ملیون دالر پاداش گرفته و این پروژه از این پاداش ساخته می شود و امسال نیز یک ملیون دیگر پاداش می گیرد.
او برای چند ساعت از طریق هلی کوپتر به بامیان آمد و فوری هم به کابل بازگشت.

نتیجه: بی شک ات است خدایداد، ثابت کدی که آرزه از اوغو کمی ندره، هفته پیش کرزی همی سنگ ره ایشت و امروز تو امادی سنگ خوده ده بله سنگ از او ایشتی، بنگرنیم که صبا کی می یه، مردم ره قد سنگ بازی بدید، آفرین شو مو.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

محترم نظری..

میدانی که دو اشتباه عمده بابه مزاری شهید چه بود؟

1. درطول حیاتش به تربیه وصی و جانیشین باارزش نپرداخت تا جایش را در اینده انسانهای ناخلف و خود فروخته احراز ننمایید..
2.او به حرف پشتون اعتماد کردکه باید نمیکرد و پشتونها یک ضرب المثل دارند که پشتانه نیمایی قران نه منی ..

در" موارد حساس" نه در همه مواقع با پشتون ها باید در سطح نماینده حرف زد در غیر ان انها رادر مقر خود یا جای سوم ملاقات کرد..

این اشتباهات بابه مزاری بود که امروز طبقه هزاره از نگاه سیاسی یتیم است..

تاریخ برای عبرت است ولی هزاره هرگز عبرت نگرفت..

" مردان نان"
دیگر کسی اینجا به فکر پر گشودن نیست
مردان نان هستند اما مرد اهن نیست

دیگر چگونه میتوان از جانفشانی گفت
که شمشیر حریفان هست و گردن نیست

یک اسمان خالی از پرواز می ماند
وقتی کبوتر نیست یا بال پریدن نیست|

سرحال باشید..