۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

1254 پروژه

همبستگی ملی در ظرف چند سال اخیر 1254 پروژه خرد و کلان در بامیان داشته است که 624 پروژه آن تکمیل شده و 630 آن در جریان است، این مطلب را نماینده وزارت احیاء و انکشاف دهات در کنفرانس انکشافی بامیان گفت.

اعمار سرک، آب صحی، بند های کوچک آبگردان، ساخت مکتب، کلینک و شفاخانه و ... پروژه هایی است که در بامیان انجام شده است.
اما فکوری نماینده بامیان گفت: در ورس 40 فی صد و در پنجاب 25 فی صد قریه ها همبستگی تطبیق نشده است.
وی افزود: در بامیان کاری برای مردم نشده است که در زندگی شان تغییر بیاورد، پروژه های همبستگی ملی مطقعی بوده همین که پروژه تمام شده مردم هم بیکار شده اند، امید است مردم را از فقر و بیکاری نجات دهید.

هیچ نظری موجود نیست: