۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

دستاورد کنفرانس انکشاف چه بود؟

مقامات بامیانی ( والی، شورای ولایتی، وکلای پارلمان و سنا) در دومین کنفرانس انکشافی بامیان روز پنجشنبه خواسته ها، مشکلات فراروی انشکاف در بامیان را به جامعه بین الملل، دونر ها (به زبان خودشان)، پیشکش کردند.

والی صاحب در مطلب ارایه شده خود " حق بر توسعه " را نیز مطرح کرد، دو نر ها هم گپی نزدند، جلسه ختم شد.
بعضی ها گدای گر وار انتظار داشتند که آنها چقدر وعده می دهند و سهم می گیرند، منهم بر مبنای "حق بر توسعه" فکر می کردم، چگونه باید این حق را گرفت.

به هرحال، کنفرانس ختم شد، مهمانان شنیدند و دیدند و رفتند، اما کی جواب خواهد داد؟
بستگی دارد به پیگیری عوامل دولت محلی در رأس آن والی صاحب به همراه وکلای محترم، ورنه این کنفرانس با آنهمه هزینه اش ( از ترانسپورت هوایی گرفته تا هوتل و پذیرایی و ...) دردی را دوا نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: