۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

انکشاف توریزم انکشاف بامیان

شهیدی معین وزارت اقتصاد هم گپ کارشناسی اش را در کنفرانس گفت: او گفت بامیان از لحاظ منابع طبیعی ضعیف است تنها می تواند از طریق توریزم به انکشاف برسد و ساخت سرک اولویت اول است.
وزارت اقتصاد از طریق ریاست منطقوی وعده می دهد که پروژه های خاص در این رابطه را کمک کند.
بازهم خانه تو آباد یک گپ هوایی گفتی و رفتی، اما دریغ از بعضی ها که همین قدر هم نگفتند.

هیچ نظری موجود نیست: