۱۳۸۷ تیر ۲۹, شنبه

دایکندی و گروگان گیری

دو کارمند فرانسوی موسسه مجادله بر علیه گرسنگی در نیلی به گروگان گرفته شد.
به نظر می رسد یکتن از قومندانان اسبق در پشت قضیه قرار دارد.

برخی مردم از این اقدام خوشنود اند، آنها می گویند: مردم نیلی "غیرت" کرده اند و چشم شان را "صدقه"، هزاره ها برای اولین بار است که ایجاد ناامنی می کنند، اگر دیگران می توانند و مورد توجه واقع می شوند، هزاره ها چرا نکنند؟

اما نتیجه؛ این موسسه اعلام کرده است که کلیه فعالیت هایشان را در افغانستان فعلا" متوقف کرده اند.
دست زدن به هرگونه اقدام غیر انسانی، حتی برای مقاصد انسانی، جواز ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: