۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

بامیان و ملل متحد

بوو ( معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان) در کنفرانس انکشاف بامیان گفت: "ما هرگز اجازه نمی دهیم که ولایت بامیان که در آن صلح است و خشخاش نیست کمک سازمان ملل به آن نرسد، بامیان باید تشویق شود چون دستاورد های زیاد داشته است."

جناب بوو، منظور شما از کمک سازمان ملل چند بوجی گندم، روغن یا بیسکت WFP است؟ که تشکر بسیار زیاد هم می رسد.
جامعه جهانی و آمریکا و ناتو چی؟ آنها که فعلا" در جایی که جنگ، تریاک و طالبان است، روان اند، لطفا" به آنها هم اجازه ندهید، شاید که زبان شما را بفمند!

هیچ نظری موجود نیست: