۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

تحسین مصطفوی

خانم مصطفوی معین وزارت زنان در کنفرانس انکشافی بامیان گفت: داکتر سرابی نشان داده است که یک زن می تواند در مدیریت خویش موفق شود، او دستاورد های سرابی را برای بامیان و دایر کردن این کنفرانس ستود.

معین وزارت زنان از تبعیض مثبت برای زنان حمایت کرد و توانمندی اقتصادی زنان بامیانی را ستود، وی وعده ایجاد بازار دایمی محصولات صنایع دستی زنان را داد.

یک وزارت با این همه کش و فش فقط گپ اش بازیابی برای صنایع دستی است، اگر این گپ هم عملی شود جای شکر اش باقی است.

هیچ نظری موجود نیست: