۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

داکتر مشاهد و تفریح

داکتر مشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری در بامیان آمده بود، آجندا داشت که با والی و شورای ولایتی جلسه جداگانه داشته باشد.
روز ورود به بامیان همراه والی به گردش دره فولادی رفت و بعدش هم به گردش بند امیرو بعدش هم رفت کابل

شورا خیال کرد که والی عمدا" وی را از جلسه با شورا باز داشته است.
والی می گوید: مشاهد به علت مصروف شدن به سیر و سیاحت جلسه ای که با من قرار بود بگذارد هم یادش رفت.

شورا این مسئله را عقده گرفت و جنجال راه انداخت، حال که دعوا خیلی چاق شده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بنام خالق توانا...

از اشخاص مانند مشاهدها زیاد خواهد امد و خواهد رفت ولی اب از اب تکان نخواهد خورد. از شخص که سیاحت را به مسوولیت ترحیع بدهد توقع ناحایز و لهذا انتقاد کردن از این و ان ناباب اید. اما خوب است که فرماندار محترم در بعضی موضوعات مردمی و جنجالی شورا ولایتی را در حضور داشته باشند تا از سوتفاهمات احتراز شود... مترسم که یک روز خدا احوال بدهد که مه دادم شما اداره و حفظ نتوانستید..
خدایا توبه توبه از گرفتنت...