۱۳۸۷ تیر ۲۹, شنبه

امتحان شمولیت طلبگی

دارالعلوم وعده شده حنیف اتمر که قرار بود ظرف شش ماه ساخته شود، بعد از 18 ماه اینک آماده پذیرش طلبه می باشد.
در حدود 400 متقاضی تحصیل علوم دینی امروز در بامیان برای این مرکز امتحان دادند تا عده محدودی پذیرش گردند.

دارالعلوم دینی بامیان که به شکل عصری ساخته شده است، کوشش دارد که طلبه های علوم دینی را در بامیان آموزش دهد، تا آنها مجبور نشوند به کشورهای همسایه بروند که با افکار شسته شده بازگردند.

مدیریت این مرکز علوم دینی را علمای شیعه ( شورای علمای بامیان) و علمای اهل سنت به عهده دارند.
اینکه مردم ما به شدت سنتی اند و گرایش به مذهب دارند، جای شکی نیست، اما نگرانی وجود دارد که این مرکز نتواند به اهدافش که آشنایی طلبه ها با علوم دینی است، برسد و باز هم علمای متحجر و سنتی تربیت کنند و همچنین تردید دارم که ملاهای شیعه و سنی در کنار هم گذران کنند!!

۲ نظر:

برهانی بامیانی گفت...

نظری عزیزخسته نباشی خداراشکرکه زنده وسلامت به بامیان برگشتی !تمامی آنچه رابعد از سفرکابل نوشتی مهم،جذاب وامیدوارکننده بودبه خصوص پزشکی انترنتی دربامیان،افتتاح عزیزی بانک برای مردم فقیر وبی پیسه ای بامیان،شروع به کارانجمن نویسندگان بامیان وامتحان شمولیت دارالعلوم بامیان.پیرامون دارالعلوم چند نکته ای را که قابل تذکر میدانم:اول این یکی ازسیاست های دولت فعلی و حامیان بین المللی آنهاست که باراه اندازی این دارالعلوم ها خواسته اند که مدارس مستقل دینی را که درطول تاریخ غیروابسته بوده ازرونق بیاندازند وعلماءوطلاب را تحت تاءثیربرنامه های دولت قرارداده واستقلال علماءراازآنها بگیرندتا آنها حق هیچگونه اعتراض وانتقاددربرابرانحرافات وکجرویهای دولت را نداشته باشند.
اما اینکه فرموده اید «آنهادربامیان درس بخوانندتاآنهامجبورنشوندبه کشورهای همسایه رفته وبا افکارشسته بازگردند» این حرف به معنای عام آن قابل پذیرش نیست وعاقلانه هم نیست که هرکس به خارج برای تحصیل رفت فکرکنیم با افکارشسته شده برمی گردد،درطول تاریخ دانشمندان برای تحصیل به کشورهای دیگرمسافرت کرده اند چه علماءدینی وچه روشنفکران ،ولی این به معنی وابستگی شخص محصل به کشورمحل تحصیل نیست واگراینگونه باشد باید دولت جلودانشجویان وپخش بورسیه هارا هم بگیرد چون اینها هم بالاخره ممکن است شستشوی مغزی شده برگردند وکشوررادچاربحران نماید .
نکته ای دگرکه وجوددارد اینکه این دارالعلوم ها درحد نیست که قابل مقایسه بامدارس کشورهای همسایه باشدنه ازنظرامکانات ونه ازنظر اساتید که تدریس می کنند بالاخره اساتید آنجا همانهای هست که در مدارس دینی همانجا درس خوانده ویا تدریس می کنند حال چه فرق می کنند که شاگردان آنهامثلادرمدرسه ای فولادی همان درس را فرابگیرندویا در دارالعلوم جزاینکه دردارالعلوم شاید دولت اندک امکانات دراختیارآنهاقراردهد به قول مردم نمک گیرکند .
نکته آخراینکه این هم یکی از تجربه های دولت است که علماءشیعه وسنی را در یک مکان ودوریک کاسه جمع می کند تا آنها زندگی مشترک را فرا بگیرند ولوافکارشان مشترک نباشند.
بازهم خوش خبرباشید!

ناشناس گفت...

سلام
ظاهرجان چی بگم!
همزیستی طلبه ها؟ انهم شیعه وسنیانهم در این دوران!گمان نکنم
البته ازنگاه سمبولیک وحدت ملی که شعار غرای زمانه ماست بد نیست
البته اگر ماحصلی داشته باشد شاید ازمحصولات بسته نگر حوزات کبریایی جمهوری اسلامی ایران گوش شیطان کر مفید تر باشد
"حمید"