۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه

دیوار روی سرک

از روز گذشته سرک غوربند به بامیان، دایکندی و غور در منطقه شیخ علی توسط مردم با ساختن دیوار بسته شده است.
مردم هزاره نشین شیخ علی می گویند که ساختمان ولسوالی باید در منطقه آنها ساخته شوند، نه در منطقه فعلی که تاجیک نشین اند، آنها مدعی اند که فرمان رئیس جمهور را با خود دارند ولی ولایت پروان و دیگر مقامات با آنها تبعیض آمیز برخورد می کنند.

اعتراض حق هر شهروند و باشنده کشور است، اما بند کردن راه عبور و مرور مردم عام به هدف دستیابی به حقوق مصداق روشن باج گیری و قطاع الطریقی است، چه آنکه مسدود کردن این راه فقط به ضرر مردم محروم هزاره بامیان، دایکندی و غور است که از ترس طالبان از مسیر میدان شهر عبور نمی توانند.

بر دولت است که به خواست شهروندان قبل از آنکه به اعتراضات خشن بیانجامد پاسخ دهد و نیز برای دفاع و حمایت از حقوق عامه با متجاوزین به حقوق عامه برخورد قاطع نماید، زیرا اسباب خشونت مشروع را در اختیار دارد.

در ابتدای سال جاری نیز این مردم به مدت یک هفته این راه را بسته بودند، اما با وعده وعید مسئولین باز شده بود و اینک فکر می کنم که وعده ها مثل همیشه به تحقق نیانجامید.

بعضی از دوستان فکر میکنند که آنها هزاره اند و محروم این کارشان خوب است، اما من اینطور فکر نمی کنم ما باید از ارزشهای مدنی، حقوق بشر و دیموکراسی به درستی استفاده کرده و از آن دفاع نماییم نه سوء استفاده.

هیچ نظری موجود نیست: