۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

خلیلی هم زور ندارد

بامیان یک بازار بیشتر ندارد، آنهم در کنار رودخانه ، این رودخانه دیوار استنادی خوبی ندارد، حالا که به مدد خشکسالی خطری حس نمی شود، اما اگر در وقت سرخ آبی سیلی بنیان کن سرازیر شود تمام اقتصاد بازاریان را آب خواهد برد.

برای ساخت این دیوار پروپازل ها ساخته شد، سرابی گفت: یکبار از خلیلی معاون دوم درخواست کردم که از صلاحیت اش استفاده کند و به وزارت احیاء و انکشاف دهات دستور ساخت این دیوار را بدهد اما اما چند سال از این خواست می گذرد و...!

هیچ نظری موجود نیست: